Tel +977-1-4432270
5
Magh
2073
  • gms
  • tola

FINE GOLD (9999)
per 10 grm

Nrs
47585/-

STANDARD GOLD (9950)
per 10 grm

Nrs
47325/-

SILVER
per 10 grm

Nrs
686/-

FINE GOLD (9999)
per 1 tola

Nrs
55500/-

STADARD GOLD (9950)
per 1 tola

Nrs
55200/-

SILVER
per 1 tola

Nrs
800/-

73/9/7 to 74/9/6
73.07.01 till 73.09.30
started from 72-11-17 till 73-11/16

Recent News

Press Release

हालै नेपाली बजारमा सुनचादी गरगहनाको गुणस्तर सम्बन्धमा

Posted: 05 December, 2013